Mazda CX-5 Gasoline

เปลี่ยนเขาไอเสียและแคตตาไลติคของใหม่ สำหรับรถเก่าปีท่อไอเสียหมดสภาพการใช้งานแต่ยังต้องการอัตราการเร่งที่ดีและประหยัดขึ้น